แนวทางการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วยวิธีสุนทรียสาธก : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวทิพวัลย์ รามรง, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "แนวทางการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 185-208