โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างฐานข้อมูลดิจตอลแบบ 3 มิติ ของรูปทรงและลวดลายเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน