ผลการฝึกประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานของนิสิตในรายวิชาฝึกงานของสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาวดี เกษมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพนา วัฒนเสรี, อาจารย์, "Students' Counselling Service in Problem Service for Business and Computer Education Students, Faculty of Education, Kasetsart Unversity", International Journal of Management And Applied Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016, หน้า 168-170
Publish Year National Journal 1
2018 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exชัยยุทธนา วงศ์วานิช, "ภาวะผู้นำกับการบริหารองึชค์กรสถานศึกษาแบบมีธรรมาภิบาล", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 55-59
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Effects of Practicum Learning Experiences to Strengthen Students' Self Determination Behaviors in Practicum Subject of Business and Computer Education Major, Faculty of Education, Kasetsart University", International Symposium on Education and Psychology (Fall Session), 5 - 7 กันยายน 2017, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี