การรวบรวม พัฒนา และบันทึกลักษณะเชื้อพันธุกรรมแกนหลักและพ่อแม่พันธ์ุดีของถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำสำหรับอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์