ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย: ผลการศึกษาใหม่