การ้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันด้วยเชื้อ K.marxianus mutant 166

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

  • inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี