การจำแนกแจกแจง Weibull และ Power Lindley โดยใช้สารสนเทศของฟิชเชอร์

Publish Year International Journal 1
2017 exYuwadee Sangsanit, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Discriminating Between the Weibull and Power Lindley Dsitributions Utilizing Fisher Information", Thailand Statistician , ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 55-68