การจำแนกแจกแจง Weibull และ Power Lindley โดยใช้สารสนเทศของฟิชเชอร์