การศึกษาเปรียบเทียบความมั่นใจ มุมมอง และความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา