การคัดเลือกลักษณะดีเด่นของควินัวภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทษไทยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาควินัวพันธุ์ดี