ความสัมพันธ์ทางธุุรกิจในฐานะการทำงานร่วมกันระหว่างความรู้/อำนาจของตัวเองและผู้อื่น