การศึกษาเชื้อ Pepper chat fruit viroid ในมะเขือเทศและพริก