การวัดการฟุ้งกระจายกัมมันตภาพรังสี ไอโอดีน-131 ในอากาศ ที่ศูนย์ไอโซโทปรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ