การวิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศโดยใช้กระบวนการเหมืองข้อมูล

Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศโดยใช้กระบวนการเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 7 - 9 สิงหาคม 2017, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย