ตัวแบบสารสนเทศโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Publish Year International Conference 1
2017 inนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์, "Information Technology Project System Model", 32nd International Academic Conference, Geneva , Switzerland, 27 - 30 มิถุนายน 2017, Geneva สมาพันธรัฐสวิส