การวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แบบจำลองของการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง