การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของชีวภัณฑ์ Trichoderma asperellum Bacillus cereus และเชื้อ Streptomyces sp. KPS-E004 ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ในพริก