การพัฒนาโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลกติคแอซิดและยางธรรมชาติดัดแปรโดยใช้สารก่อผลึกระดับนาโน

Publish Year International Journal 1
2017 exSumate Ouipanich, exThiti Kaisone, ex Pran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exYupawan Thongjun, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of the Citric Acid as Blowing Agent on the Compressive Properties and Morphology of PLA/ENR Blend Foams", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 873, ฉบับที่ "_", กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 95-100
Publish Year International Conference 2
2017 exSumate Ouipanich, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exYupawan Thongjun, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of the Citric Acid as Blowing Agent on the Compressive Properties and Morphology of PLA/ENR Blend Foams", International Conference on Advanced Materials, Structure and Mechanical Engineering, 19 - 21 พฤษภาคม 2017, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exSumate Ouipanich, exThiti Kaisone, ex Pran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exYupawan Thongjun, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Poly(lactic acid)/Epoxidized Natural Rubber Blends Foams with Nanofillers Cellular Compressed Foaming: Effect of Nanofillers Blends Foam on Physiology, Compressive Strength, Thermal Stability and Morphology", 7th International Conference on Innovation in Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (ICABES-2017), 4 - 6 ธันวาคม 2017, อังกฤษ