การศึกษาแบบจำลองอุปสงค์อุปทานอ้อยและมันสำปะหลัง โครงสร้างต้นทุน และมูลค่าเพิ่มโครงการการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุลเศรษฐศาสตร์ระยะที่ 2

Publish Year National Conference 1
2019 exพัณณาภรณ์ สบู่หอม, inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังนำเข้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจากประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 (The Thirteenth National Conference of Economists) “เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย (Econ Never dies)”, 22 มิถุนายน 2019, สงขลา ประเทศไทย