ผลกระทบของรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่มีต่อการจัดการกำไร