เครื่องกลไฟฟ้าเพียโซอิเลคสะท้อนแสงระดับจุลภาค แบบใหม่ 4 แกนหมุน