การศึกษาเบื้องต้นการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมอนุภาคไคโตซาน