การพัฒนาสวนเกษตรในโรงเรียนเพื่ออาชีพเกษตรกรรมปลอดภัยภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ธัญลักษณ์ เกิดทรัพย์, "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย: กรณีศึกษา กิจกรรมภูมิทัศน์กินได้ โรงเรียนวัดสาลี จ.สุพรรณบุรี", Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 578-596
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, exภานุมาศ นาคขำ, "การพัฒนาสวนเกษตรในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่14, 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย