การพัฒนาเทคนิคการประมวลผลข้อมูลการสำรวจระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินทรัพยากรธรรมชาติและติดตามภัยพิบัติ

Publish Year National Journal 2
2018 exธกรกฤต จันไชยยศ, inนายสรวิศ สุภเวชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณการใช้น้ำในนาข้าวรายวัน ด้วยข้อมูลเซนเซอร์จากดาวเทียม Suomi NPP VIIRS", วารสารสมาคมสารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 19, ฉบับที่ Special, มกราคม 2018, หน้า 132-145
2018 exอิทธิพล สีงาม, inนายสรวิศ สุภเวชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมการในการแปลงข้อมูลผลรวมดัชนีพืชพรรณข้ามเซนเซอร์โมดิสและวีไอไออาร์เอสที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ประเทศไทย", วารสารสมาคมสารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 19, ฉบับที่ Special, มกราคม 2018, หน้า 218-229