การประเมินคุณภาพน้ำของระบบประปาบาดาล : กรณีศึกษาอำเภอกำแพงแสน

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินระบบน้ำประปาหมู่บ้านจากแหล่งน้ำบาดาล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 717-732
Publish Year National Conference 1
2018 exณัฐพล ประดิษฐพงษ์, exพงษ์ธร จวบแจ้ง, exอภิสิทธิ์ สุทธินนท์, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินระบบผลิตน้ำประปาและความพึงพอใจของระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3, 18 - 20 กรกฎาคม 2018, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย