การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการประยุกต์ใช้กาวน้ำจากหนังของปลาเพื่องานศิลปะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต