การคัดแยกแบคทีเรียกรดแล็กติกที่สามารถสร้างสารยับยั้งจุลินทรีย์จากอวัยวะภายในของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงหมักดอง