การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน

Publish Year National Conference 1
2017 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 , 3 - 4 พฤษภาคม 2017, อำเภอเมือง สงขลา ประเทศไทย