การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยแบบจำลอง MIKE FLOOD

Publish Year International Conference 1
2017 exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, exPanupong Teekabunya, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำลำตะคองด้วย MIKE FLOOD", The 4th EIT International Conference on Water Resources Engineering (4th EIT-WRE), 23 มกราคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2021 exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, exนายภาณุพงษ์ ทีฆบุญญา, exนายธนภัทร อุทารสวัสดิ์, "การป้องกันพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำลำพระเพลิงด้วยแบบจำลอง HEC RAS", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26, 24 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพการลำเลียงน้ำในแม่น้ำลำพระเพลิงด้วยแบบจำลอง HEC RAS", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย