ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเคลื่อนที่ของช้างเลี้ยงในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558