โครงการวิจัยและพัฒนา Robot and Conveyor System Integration and application development

Publish Year International Journal 1
2020 exAttapol Malaikaew, inดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Palletizing Robot Application in the Corrugated Box Industry", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 346-353