การศึกษาการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

  • ทุนส่วนตัว

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2559-2560)

  • Piyamas CHUMANI

  • exPiyamas CHUMANI,inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์