การพัฒนาระบบการเลี้ยงอัตโนมัติหอยมุกน้ำจืดระยะจูวีไนล์