การศึกษาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนทางคณิตศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย