การศึกษาเปรียบเทียบทางภูมิคุ้มกันของการฉีดวัคซีน PCV+MH ในรูปฉีดเข้ากล้ามเนื้อและชั้นผืดหนัง