การเปรีียบเทียบการใช้ยาต้านจุลชีพทดแทนกับโคลิสตินในการควบคุมการท้องเสียหลังฉีดเชื้อพิษทับ