กาาพัฒนาวัสดุเชิงประกอบขั้นสูงโดยเทคนิคการพิมพ์สามมิติ

Publish Year International Journal 1
2019 exนายธนวรรธน์ ริมพงษ์พิศาล, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกันต์กวี สุขถาวร, exนางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ , inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Novel luminescent PLA/MgAl2O4:Sm3+ composite filaments for 3D printing application", Materials Letters, ปีที่ 237, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 270-273
Publish Year International Trademark 3
2023 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exผศ.พรทิพย์ เล็กพิทยา, exดร.นลพรรณ นุชสุวรรณ, exนายกันต์กวี สุขถาวร, exนายรัฏฐพิชญ์ วุฒิสาร, exนางสาวเบ็ญจรัตน์ เกตุรวม , exผศ.ดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล , "กรรมวิธีการเตรียมเส้นใยไฮบริดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และผงดินเบนโทไนท์ (Bentonite clays)", Kasetsart University, 2023
2022 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exกันต์กวี สุขถวร, exสืบพงศ์ พูลธีรานุวัตร, exฐลัฑดา สุนทรอัครเดช, "สิ่งทอไฮบริดจากผงภูเขาไฟลาวาและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exนลพรรณ นุชสุวรรณ, exกันต์กวี สุขถาวร, exฉัตรชัย วีระนิติสกุล, "กรรมวิธีการเตรียมเส้นเชิงประกอบจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ (bioplastics) และผงเปลือกแปะก๊วย (Ginkgo shell powder) เพื่อใช้สำหรับงานพิมพ์สามมิติ", Kasetsart University, 2022