การศึกษา ออกแบบและปรับปรุงสถานที่เก็บรักษาสารเคมีไวไฟเพื่อลดระดับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

Publish Year National Conference 1
2016 exสิริพร ปานเมือง, inนายสมพงษ์ พิเชฐภิญโญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษา ออกแบบ และปรับปรุงสถานที่เก็บรักษาสารเคมีไวไฟ เพื่อลดระดับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกาแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย