การสังเคราะห์นุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียว