การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลากับอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวันของกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลากับอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวันของกรุงเทพมหานคร", การประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย