การวัดพื้นผิวของวัตถุขนาดนาโนด้วย atomic force microscope โดยใช้การควบคุมแบบ adaptive

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adaptive Control of Atomic Force Microscope for Surface-Profile Estimation", Journal of Applied Nonlinear Dynamics , ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 327-344