คุณภาพชีวิตของผู้สูงอ่ายุในสังคมชนบท: กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี