การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย

Publish Year International Journal 2
2019 exsaowalak Naowasarn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Abundance and diversity of hydrocarbon utilizing bacteria in the oil-contaminated soils throughout a remedial scheme using compost amendment", Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 12-20
2018 exKiitiyot Tungsudjawong, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPattanasorn Peansawang, "Investigation on humic acid concentration in different seasons in a raw water canal, Bangkok, Thailand", Water Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018, หน้า 1727-1738
Publish Year National Journal 1
2020 exวัจนีย์ เหล่าเลิศวรกุล, exปณิธาน จูฑาพร, exกิตติยศ ตั้งสัจจวงศ์, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWatsa Khongnakorn, "การประเมินศักยภาพในการเกิดไตรฮาโลมีเทนในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาโดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์เอ็กซ์ไซเทชัน-อีมิสชัน เมทริกซ์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 257-275