การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย

Publish Year International Journal 4
2022 exPanitan Jutaporn, exNatthawikran Muenphukhiaw, exPhanwatt Phungsai, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exCharongpun Musikavong, "Characterization of DBP precursor removal by magnetic ion exchange resin using spectroscopy and high-resolution mass spectrometry", Water Research, ปีที่ 217, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022, หน้า 118435-1-12
2021 exPanitan Jutaporn, exWatjanee Laolertworakul, exKitiyot Tungsudjawong, exWatsa Khongnakorn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Parallel factor analysis of fluorescence excitation emissions to identify seasonal and watershed differences in trihalomethane precursors", Chemosphere, ปีที่ 282, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 131061-1-10
2019 exsaowalak Naowasarn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Abundance and diversity of hydrocarbon utilizing bacteria in the oil-contaminated soils throughout a remedial scheme using compost amendment", Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 12-20
2018 exKiitiyot Tungsudjawong, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPattanasorn Peansawang, "Investigation on humic acid concentration in different seasons in a raw water canal, Bangkok, Thailand", Water Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018, หน้า 1727-1738
Publish Year National Journal 1
2020 exวัจนีย์ เหล่าเลิศวรกุล, exปณิธาน จูฑาพร, exกิตติยศ ตั้งสัจจวงศ์, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWatsa Khongnakorn, "การประเมินศักยภาพในการเกิดไตรฮาโลมีเทนในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาโดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์เอ็กซ์ไซเทชัน-อีมิสชัน เมทริกซ์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 257-275