การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล

Publish Year National Conference 3
2018 exBudsarin Damrongsak, exChalita Kongmueang, inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Fabrication and characterization the biofilms of poly (lactic) acid blended vancomycin", 46th National Graduate Research Conference, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exChalita Kongmueang, exBudsarin Damrongsak, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Fabrication and characterization the nanofibers of poly (lactic acid( blended vancomycin by electrospinning process", 46th National Graduate Research Conference, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exNaipak Boonjuban, exJiratchaya Sangkhachat, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของเส้นใยเซลลูโลสจากหนังสือพิมพ์เหลือใช้ต่อสมบัติเชิงกลของฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด", นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย