การประเมินความเหมาะสมในการจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรเชิงอนุรักษ์แปลงราชพัสดุในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า