การปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

Publish Year National Journal 1
2016 exเอกชัย แวงวรรณ, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองเพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก", วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 90-99
Publish Year National Conference 2
2018 exนงนภัส ราชนานนท์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกชัย แวงวรรณ, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระบบระบายอากาศภายในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะท่ไม่ใช่เหล็กโดยใช้เทคนิคพลศาสตร์การไหลเชิงคำนวณ", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกชัย แวงวรรณ, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบระบบระบายอากาศภายในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก", การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7, 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย