การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำในพื้นที่ด้านการประมง และการท่องเที่ยว ในพื้นที่บริเวณหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสนธยา ผุยน้อย, inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.นิภา กุลานุจารี, "Catch composition and estimated economic impacts of ghost-fishing squid traps near Suan Son Beach, Rayong province, Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 87-92
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสนธยา ผุยน้อย, exนิภา กุลานุจารี, exมาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์, "ลักษณะของกลุ่มการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวทางทะเลกรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย