การออกแบบและปรับปรุงเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยการควบคุมความดัน

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exพีระพงศ์ กัทลี, "การออกแบบและปรับปรุงการคั่วเมล็ดกาแฟโดยการควบคุมความดัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2014, หน้า 64-77
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสตาก่อนคั่วและหลังคั่ว", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย