การออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวแบบสกรูอัด

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาว เบญจพร ทุมโคตร, "ผลของอุณหภูมิอากาศต่อจลนศาสตร์ของการอบแห้งเมล็ดชาน้ำมัน (Camelia Oleifera) และคุณภาพน้ำมันเมล็ดชา", วารสารวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, หน้า 57-70
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาว เบญจพร ทุมโครต, "การออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวแบบสกรูอัด", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 27 มีนาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย