การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมับเบอรีสายพันธุ์ไต้หวันที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPraewphan Jomngam, "Antioxidant activity and nutritional value in mature fruit of seven mulberry cultivars", Acta horticulturae, ปีที่ 1245, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, หน้า 79-84
2019 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPraewphan Jomngam, "Screening for high temperature tolerance in mulberry", Acta horticulturae, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1245, กรกฎาคม 2019, หน้า 41-44
Publish Year National Journal 2
2018 exธัญภวิศ อุ้มเครือ, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาหม่อน 7 พันธุ์", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2018, หน้า 335-338
2016 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจารุตา จิตรอิ่ม, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง โน้มกิ่ง และริดใบต่อผลผลิตผลมัลเบอร์รี่พันธุ์เชียงใหม่ 60", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 153-156
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPraewphan Jomngam, "Antioxidant activity and nutritional value in mature fruit of seven mulberry cultivars", International Horticultural Forum, 22 สิงหาคม 2018, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exPraewphan Jomngam, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening for high temperature tolerance in mulberry", International Horticultural Forum, 22 สิงหาคม 2018, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exธัญภวิศ อุ้มเครือ, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาหม่อน 7 พันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย