รูปแบบการจัดการระบบนิเวศลำคลองแบบมีส่วนร่วมเพื่อการฟื้นฟูพลับพลึงธาร